E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsidan: www.gudinge-info.se

Adress:

Gudinge Intresseförening
c/o Gunnar Fallmark
Gudinge 220
819 65 Hållnäs

Bankgiro: 805-9735
Organisationsnummer: 802461-8459

Styrelse:

Ordf. Kjell Årman
Sekr. Leif Årman
Kassör. Gunnar Fallmark
Ledamot.Eva Martinell
Eva Hägerström
Annette Thorell
Åke Årman

Gudinge Intresseförening
 
Protokoll:ÅRSMÖTE 2015
 
Datum:2015-05-29
Plats:Hamnstugan
 
 
1.Årsmötets öppnande
 
Kjell hälsade alla välkomna till årsmötet. 15 medlemmar deltog i årsmötet.
 
Årsmötets behörighet
 
Anslag om årsmöte 29 maj uppsatt 30-april.
 
Årsmötet skall enligt stadgar hållas senast 31 maj varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor förväg. Föreningens stadgar finns på hemsidan www.gudinge-info.se.
 
Fastställande av dagordning
 
Dagordning enligt föredragningslista godkändes, bilaga 1. 
 
4.Val av ordförande för årsmötet
 
Bo Hägerström valdes enhälligt till ordförande för årsmötet. Bo tackade för förtroendet till ordförandeklubban under årsmötet.
 
 
5.Val av sekreterare för årsmötet
 
Leif valdes till sekreterare för årsmötet.
 
 
6.Val av två protokolljusterare
 
Till protokolljusterare för årsmötet valdes Marianne Fallmark och Ulf Pettersson.
 
 
7.Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 
Som traditionen bjudit de senaste åren läste Annette med inlevelse på vers sin fina nedtecknade verksamhetsberättelse över året som gått, bilaga 2. Tack Annette för denna tradition. 
 
 
 
 
Peter presenterade den ekonomiska redovisningen enligt bilaga 3. Vid årsskiftet var tillgångarna 49211 kr på bank och 5751 kr i kassa.  Kaffekvällar, Sotarfesten och På Tur i Hållnäs är de aktiviteter som tillfört mest pengar till kassan.
 
 Flytbryggan kompletterades med en del för att ge tillräcklig bärighet.
 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.
 
 
8.Revisionsberättelse
 
Ulf läste upp revisionsberättelsen enligt bilaga 4 för räkenskapsåret 2014 och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 
 
9.Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret – 2015.
 
 
10.Medlemsavgift – för år 2016
 
Styrelsen föreslog att vi behåller medlemsavgiften vid 150 kr för familj och 75 kr för enskild lika 2015. (Medlemsavgiften höjdes för 2014 från 100 kr till 150 kr respektive 60 kr till 75 kr).
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften lika 2015. 
 
Medlemsavgiften för 2016 blir då: 150 kr för familj respektive 75 kr för enskild.
 
 
11.Val till styrelse
 
Siri och Ingrid har meddelat valberedningen att de inte ställer upp för omval.
Valberedningen presenterade förslag med omval av Åke Årman och Peter Sandström samt nyval av Eva Hägerström och Eva Martinelle.
 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
 
Styrelsen består därmed under 2015 av:
 
Ordförande   Kjell Årman( 1 år kvar )
Ledamot     Leif Årman( 1 år kvar )
Ledamot     Annette Thorell( 1 år kvar )
Ledamot     Åke Årman( 2 år kvar )
Ledamot     Eva Hägerström( 2 år kvar )
Ledamot     Eva Martinelle( 2 år kvar )
Kassör           Peter Sandström ( 2 år kvar )
 
12.Val av revisorer
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag på omval av Ulf Pettersson och nyval av Gunnar Fallmark på 1 år.
 
13.Val av valberedning
 
Till valberedning omvaldes Curt Johansson och Eva Kjell på 1 år. Curt är sammankallande.
 
 
14.Val av festkommitté
 
Siri Eriksson och Susanne Pettersson ställer inte upp till omval.
 
Valberedningen lämnade förslag på omval av Ingrid Alvarsson, Margaretha Johansson, Ulrika Johansson, Ewy Norling samt nyval av Marianne Fallmark.
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Festkommittén 2015 består därmed av följande personer:
 
Kvarstår 1 år Valda på 2 år
Curt Johansson Ingrid Alvarsson
Annette Thorell (Sammankallande)Margaretha Johansson
Harald Thorell Ulrika Johansson
Patrik Årman Ewy Norling
Eva Kjell Marianne Fallmark
Carin Norrby
Camilla Lindström
 
 
15.Aktiviteter 2015
 
Landfäste till landgångsbryggan är formsatt, armerad och gjuten. Bryggan är utlagd.
 
Sommaraktiviteter 2015 som är planerade från styrelsemötet 2015-04-26:
Midsommar med omfattning som tidigare.
Kaffekvällar planeras till sex onsdagar i juni och juli – 24/6, 1/7, 8/7, 15/7,      22/7 (kafferep) och 29/7. Kaffekvällarna är annonserade i broschyren Vallonbruken. Broschyren På tur i Hållnäs är försenad och beräknas nu komma ut till midsommar.
Sotarfesten hålls lördagen den första augusti (1/8). Orkester skall bokas.
På tur i Hållnäs 8 augusti, öppettiden är utökad med två timmar till klockan 18:00 med start klockan 10:00 som tidigare. Laxmiddagen utspisas mellan klockan 18-19 och försäljning av strömmingsburgare avslutas klockan 16:00.
Annette arbetar med planering av en hemlig resa till 22 augusti.
Lyskväll är planerad till 29 augusti.
 
 
16.Övriga frågor
 
JOURLISTA för 2015 gjordes enligt följande (kan bli justeringar):
 
V25  Inge Eriksson
V26  Leif Årman
V27  Curt Johansson
V28  Annette och Harald Thorell
V29  Gunnar Fallmark
V30  Claes och Nina Edman
V31  Åke Årman
V32  Bo Hägerström
 
Uppgifter för ansvarig under jourveckorna:
Gräsklippning vid badet
Latrinkärlen kontrolleras och byts vid behov.
Städning av badhytter och toaletter. Toapapper fylls på vid behov. Toapapper finns i hamnstugans förråd.
Tömma soptunnor
Städa efter gäss
 
Jourlista med telefonnummer skall anslås i hamnstugan och vid badhytterna.
 
Flytbryggan kvar att sjösätta.
Dörrar till badhytterna behöver målas – Curt målar.
Magnus vidtalas att ta ner jord att laga de gropar som blev efter traktorn vid gjutningen av landfästet.
Peter köper en vagn för att underlätta transport av sopsäckar o dyl.
 
Avtackning
 
Blommor och present (Ulf lämnar till Siri som inte var närvarande vid mötet) till Siri för fyllda 80 och som initiativtagare till och arbete i föreningen sedan starten 1993. Peter diktade till Siri och föreslog årsmötet att utse Siri till hedersmedlem. 
 
Årsmötet beslutade att utse Siri Eriksson till hedersmedlem i Gudinge Intresseförening.
 
Blommor och tack till Ingrid för arbetet inom styrelsen under många år.
 
 
 
17.Avslutning
 
Bo tackade och lämnade ordförandeklubban till Kjell efter genomgången föredragningslista.
Kjell tackade Bo för ordförandeskapet och avslutade årsmötet.
Därefter fria diskussioner till smörgåstårta och kaffe/te/läsk. 
 
 
 
Vid protokollet:...................................
                              Leif Årman
 
 
Justeras: ...................................   ................................... 
                     Ulf Pettersson                      Marianne Fallmark
 
Gudinge Intresseförening
 
 

                    

Gudinge Intresseförening  -  Årsmöte 2015  -  2015-05-29

Föredragningslista

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets behörighet

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två protokolljusterare

7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

8. Revisionsberättelse

9. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

10. Medlemsavgift för år 2016

Beslutad avgift för 2015 är 150 kr för familj och 75 kr för enskild.

Val av styrelseledamöter för en tid av två år.

I tur att avgå:

Ett år kvar:

Siri Eriksson Annette Thorell

Åke Årman Leif Årman

Ingrid Alvarsson Kjell Årman

Peter Sandström

12. Val av revisorer

Nuvarande: Ulf Pettersson och Tony Englund

13. Val av valberedning

Nuvarande: Curt Johansson (Sammankallande) och Eva Kjell

14. Val av festkommitté för en tid av två år.

I tur att avgå: Ett år kvar:

Ingrid Alvarsson Curt Johansson

Siri Eriksson Annette Thorell (Sammankallande)

Margaretha Johansson Harald Thorell

Ulrika Johansson Patrik Årman

Susanne Pettersson Eva Kjell

Ewy Norling Carin Norrby

Camilla Lindström

15. Aktiviteter 2015

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande

Bilaga 2 sid 1 (2)

2014 års verksamhet i Gudinge Intresseförening

Sista april ska det ju vara vår.

Så var ej fallet detta år.

Snögloppet föll vitt o blött o tungt

medan vi sjöng: "Vintern rasat ut.." helt lugnt.

Brasan brann, kaffe o korv fick det bli,

men tyvärr, tyvärr inget fyrverkeri.

29 maj skulle bryggorna i

men vattnet var i Storsten, så på stranden fick de bli.

30 maj var det årsmöte i hamnen.

Bosse skötte klubban  och läste alla namnen

som skulle få vår verksamhet att flyta

och vilka som skulle toaburkar byta.

Städdag är viktig båd´i stugan och på stranden.

7:e juni kom 12 st med "verktyg" i handen

för att göra allting klart för sommarens  gäster,

som badar och solar och deltar i fester.

Midsommarafton var kylig och blåsig.

Solen lyste. Man måste dansa sig flåsig.

Besökarnas antal var 2 hundratal

som köpte lotter och gjorde sitt val

vid bordet med vinster av olika slag,

som skänkts till föreningen denna dag.

Kaffekvällar i juli månad + 1 onsdag från juni lånad.

Kafferep med 37 olika sorter

mumsades av 90 pers. från olika orter.

Kaffekvällarna populära är.

Denna sommar var c:a 400 där

och njöt av saft och kaffe med dopp,

som fixats av eldsjälar, som alltid ställer opp.

2 augusti. Dags för sotarfest!

Stekargänget bakom stugan, där vinden var som bäst.

Resultatet läckert som varje annan gång.

Musiken och skratten ljöd hela kvällen lång.

Ingrid och hennes systrar såg till att vi maten fick.

Allt smaka´bra och många flera gånger gick.

Dans förstås med Lennart och Tobbe på scen´.

P-G kom med laxen, men han var lite sen.

Hur många var "på banan"?, Jo hundratjugofem som åt och köpte lotter. Några fick vinster med hem.

Bilaga 2 sid 2 (2)

Tälten var blöta på "morron" när de skulle packas ihop.

De fick vara  - men på eftermidda´n kom genom telefonen ett rop:

Stormen tar kål på tälten! De måste genast tas ner.

Djungeltelegrafen gjorde att "rivarna " blev fler o fler.

Strömming, rågmjöl o kaviar+ citronpeppar o salt,

blir välsmakande strömmingsburgare, gott både varmt och kallt.

Siri o Ingrid panera´,fyllde och lämnade till

Enar som stekte och stekte. Plåt efter plåt kom till.

Efter dryga  4 timmar fanns 500 burgare på plats.

"Personalen " gick hem och tog inför morgondagen sats.

Lördag 9 augusti. Då är det Hållnäs på tur.

Vädret var härligt och folket kom. En del tog med Linda en tur.

I kiosken full fart hela dagen  med munkar och kaffe och korv med bröd.

Man måste ju tänka på magen , annars blir man väl död.

Hägerströmklanen sålde så nästan varenda burgare tog slut.

Men så kom "laxmiddagsfixarna" och då fick de andra gå ut.

En laxmiddag , det kan man tycka är väl ett gott slut på da´n.

Tallrikar , minst 130 tog plats på borden på "plan".

När alla var mätta och glada, så börja´nå´n plocka ner, dukar o stolar o tält och bord.

Knappt en halvtimme  tog det, så var "rensningen" gjord.

Årets resa var hemlig. Gissningarnas antal var stort.

Vi hamna´ till sist hos Lasse  Åberg och fick se allt det fina han gjort.

Musse Pigg och en djungelgrotta var något av det vi fick se.

Se´n full fart till Steninge för lunch måste ju hinnas me´.

Sigtunas gammaldags marknad fick bli vår sista station

med poliser i kask , positiv som tog ton

+ en fika där nere vid "bron".

Tillbaka till Gudinge for vi till lyskvällen där så klart.

Marschallerna som man lyckades tända lyste så underbart.

Vinden rasade även på sönda´n  när bryggorna togs opp.

Resultatet blev bra, och vi kunde på säsong 2014 sätta stopp.

Ett innerligt TACK till Er alla

som så helhjärtat och glatt ställer opp

och jobbar med det som föreningen vill

Därför är GUDINGE i topp!!

Styrelsen gm Annette Th.