§1 - Föreningens namn

Föreningens namn är Gudinge Intresseförening

Föreningen bildades 1993

§2 - Föreningens säte

Föreningens säte är i Tierps kommun

i Uppsala län

§3 - Föreningsform

Föreningen är en ideell förening

§4 - Syfte

Föreninges syfte är främst att:

Verka för att bevara Gudinge badplats

Arbeta för en god bymiljö

Arbeta för en levande sammanhållning

§5 - Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden

§6 - Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december

§7 - Medlemmar

Föreningen är öppen för alla, och som medlem antas intresserad som godtar

dessa stadgar och årligen betalar föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek

beslutas på årsmötet. Medlemskap kan ske som familj eller enskild medlem.

Till familj räknas huvudmelem maka, make och hemmaboende barn.

Medlem som inte betalt medlemsavgift under verksamhetsåret anses ha begärt sitt utträde ur föreningen och avförs från medlemsförteckningen. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 - Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen skall tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare två ledarmöter. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Maxantal i styrelsen är nio personer. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är myndig medlem i föreningen.

§9 - Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 - Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 - Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 maj varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

 

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. mötets öppnande

2. mötets behörighet

3. val av mötets ordförande

4. val av mötets sekreterare

5. val av två personer att justera protokollet (rösträknare)

6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7. ekonomisk berättelse för förra året

8. revisorernas berättelse för förra året

9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10. årets verksamhetsplan/aktiviteter

11. fastställande av medlemsavgift

12. val av årets styrelse

13. val av årets revisor

14. val av årets valberedare

15. övriga frågor

16. mötets avslutande

§12 - Extra årsmöte

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 - Firmateckning

Föreningens firma tecknas av kassör och en av årsmötet vald styrelsemedlem var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 - Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande myndig medlem har rösträtt på årsmöte.

På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 - Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§16 - Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

§17 - Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst 10 medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Det åligger även sista årsmötet att besluta hur den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

Gudinge Intresseförening

 

Kjell Årman Leif Årman Peter Sandström

Ordförande Sekreterare Kassör